KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI1. GİRİŞ VE POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği (“Sezgi Dental”) nin (kısaca “Sezgi Dental” ya da “Şirket” olarak anılacaktır)
yükümlülüklerini yerine getirmek ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlendikleri amaç için gerekli
olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri
hakkında bilgilendirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Sezgi Dental tarafından hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR

Kısaltma Tanım
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi
ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri
sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü
ortam.

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin
İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması
ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin
Anonim Hale
Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin
Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez
ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin
Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Verbis Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği veri kayıt sistemi.
Veri Sahibi/İlgili
Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

3. KAYIT ORTAMLARI

İlgili kişiye ait kişisel veriler, Sezgi Dental tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda başta KVKK
hükümleri olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde
güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

4. İLKELER

Sezgi Dental, kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket
etmektedir:

1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat
hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.

2. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri
sahiplerinin münferit hakları korunmalıdır. Kişisel veri, hukuka uygun ve adil bir şekilde
toplanmalı ve işlenmelidir.

3. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler
Sezgi Dental tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.

3. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim
hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Sezgi Dental tarafından seçilmektedir. Ancak, İlgili
Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

4. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan
kalkması halinde, kişisel veriler Sezgi Dental tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu hususta İlgili Kişi tarafından Sezgi Dental’e başvurulması halinde;

a. İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi
verilmektedir,

b. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin
aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin
yapılması temin edilmektedir.

5. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Sezgi Dental tarafından özellikle ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası
ile müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

a. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle
saklanması,

b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

c. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Sezgi Dental’in
meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d. Kişisel verilerin Sezgi Dental’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla
saklanması,

e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından, veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Sezgi Dental tarafından
re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

a. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin
değiştirilmesi veya iptali,

b. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

c. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan
kalkması,

d. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin
rızasını geri alması,

e. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel
verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri
sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim
hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz
bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette
bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri
daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
1- Sezgi Dental tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel
verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden
yararlanılmaktadır:

a- Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye
riayet edilir.

b- Bir süre öngörülmemişse kişisel verinin saklanmasının KVKK’nın 5’nci ve 6’ncı maddelerinde
öngörülmüş olan işlenme şartları dikkate alınarak (hukuka uygunluk sebepleri) hangisi/hangileri
kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen işlenme şartları çerçevesinde verilerin
saklanması gereken makul süreler tespit edilir.

Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler veri sorumlusu tarafından re’sen silinir, yok edilir ya da
anonim hale getirilir.

2- İlgili kişi, KVKK’nın 11’inci ve 13’üncü maddelerine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine
ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel
verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün
içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

b- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde buYönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

c- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca
KVKK’nın 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı
ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

3- Kişisel verilerin işlenmesine dair gerekli süre, ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlenme
amaçları dikkate alınarak makul şekilde belirlenmelidir (KVKK md. 4/2.d) bendi). Bu bağlamda;
Şirket’in işlediği verilerin muhafaza/imha edilmesi (silinmesi, anonim hale getirilmesi, yok edilmesi) her
bir veri türü itibariyle belirli bir süreye bağlanmak zorunda olduğu için, bahse konu muhafaza/imha
süreleri VERBİS’e kaydedilen aşağıdaki Tablodaki süreler dahilinde belirlenmiştir.

Veri Kategorisi Veri Saklama Süresi

1-Kimlik Diğer

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

2-İletişim Diğer

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

3-Lokasyon

Yıl1 Yıl

4-Özlük Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

5-Hukuki İşlem Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 20 Yıl

6-Müşteri İşlem Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

7-Fiziksel Mekan Güvenliği Ay 2 Ay

8-İşlem Güvenliği Yıl 2 Yıl

9-Risk Yönetimi Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

10-Finans Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

11-Mesleki Deneyim Diğer

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Diğer Kamera kayıtları 4 ay, çalışan verileri iş akdi sona erdikten sonra 10 yıl, çalışan adayları 1 yıl

21-Sağlık Bilgileri Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 15 Yıl

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

26-Diğer Bilgiler-Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Diğer Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

26-Diğer Bilgiler-Referans Bilgisi Diğer Çalışanlar için iş akdi sona erdikten sonra 10 yıl,çalışan adayları için 1 yıl

Saklama süresi dolan kişisel veriler, yukarıda yer alan imha süreleri çerçevesinde, en geç 6 aylık
periyodlarla işbu Politika ’da yer verilen usullere uygun olarak kontrol edilmeli ve muhafaza süresinin
dolduğu tespiti üzerine, departman sorumlusunun vereceği yazılı talimat üzerine departman çalışanı ilgili
veriyi imha sürecini tamamlamalıdır. İmha işlemi bir tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İŞLENMESİ, HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİN
ÖNLENMESİ VE İMHASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER
Sezgi Dental tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler
Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Sezgi
Dental tarafından re’sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.
Her bir departman özelinde işlenen verilerin muhafaza sürelerinin dolup dolmadığını ve dolmuşsa
bunların imha edilmesi hususlarındaki işlemleri talep konusunda departman sorumlusunun
görevlendirilmesi ve bu görevlilerin her bir departman için özel olarak belirlenmiş olan muhafaza
sürelerinin takibini gerçekleştirmesi, irtibat kişisinin de tüm departman sorumlularının bu muhafaza
yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini denetlemesi yerinde olacaktır. Muhafaza süresinin
dolduğu tespiti üzerine, departman sorumlusunun vereceği yazılı talimat üzerine departman çalışanı
ilgili veriyi imha sürecini tamamlamalıdır.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin
önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki
ilkeler çerçevesinde, Sezgi Dental tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda
sayılmıştır:
7.1. İdari Tedbirler:
Sezgi Dental idari tedbirler kapsamında;

a. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile
sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem
derecesi de dikkate alınır.

b. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. KVKK’nın 24.01.2019 tarih ve 2019/10
sayılı kararı uyarınca en kısa süre 72 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Şirket, işlediği
verinin kanuni olmayan yollardan elde edilme halini öğrenmesinden itibaren 72 saat içinde bu
durumu Kurula bildirmek zorundadır.

c. Kişisel verilerin aktarılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin aktarıldığı 3. gerçek/tüzel kişiler
ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin sözleşme imzalar, yahut mevcut
sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

d. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve
personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli
eğitimleri verir.

e. Şirket’in üst yönetimi/yönetim kurulu, 6 ayda bir toplanarak KVK ile ilgili hem mevcut
durumu hem riskleri hem de imha işlemlerinin belirlenen süreler dahilinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği değerlendirilir. Bu bağlamda, Şirket yönetimi tarafında departmanların
periyodik imha işlemlerini yerine getirmiş olup olmadığını denetlemek amacıyla, 6 ayda bir
toplantı yapılır. KVK mevzuatına uyum sağlanması hususunda alınması gereken idari, teknik
ve hukuki tedbirler, gerçekleştirilecek toplantılarda karara bağlanır ve toplantı kararları
yöneticilerin ıslak imzaları alınarak dosyalanır.

f. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışanın yöneticisi tarafından
bağlı bulunan bir üst yöneticiye bildirilir. Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan
Kaynakları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında, gerekli idari işlem yapılır.

7.2. Teknik Tedbirler:
Sezgi Dental teknik tedbirler kapsamında;
a. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

b. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi süreçlerini yürütür.

c. Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının
temin edilmesini ve ilgili yetki matrislerin oluşturulmasını sağlar.

d. Düzenli olarak veya ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin
kontrolünü sağlar.

e. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında
tutulmasını sağlar.

f. Kişisel verilerin yok edilmesi, geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde
sağlanır.

g. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi
güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde, en uygun teknik yöntemler ile korunur.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ
Sezgi Dental kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması
için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun

9
davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha
uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler Sezgi
Dental’in politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sezgi
Dental, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya
anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde ise, uygun
yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

a. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi:
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale
getirilmesi işlemdir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Sezgi Dental, kendi
organizasyonu içerisindeki ilgili iş biriminin kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan amacı ve
saklama süresi sona erdikten sonra, bu iş biriminin ilgili kişisel verileri işlemesini engelleyecek teknik
ve idari tedbirleri alır. Bununla birlikte Sezgi Dental, kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi
tekniklerinde Kurum’un yayınlamış olduğu “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Rehberi’ni” dikkate almakta ve bu rehberde yayınlanan örneklerden uygun olanını
seçmektedir.

b. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi:
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Sezgi
Dental, tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; veri sorumlusu, alıcı veya alıcı
grupları tarafından; geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili
faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kişisel verilerin kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Sezgi Dental, kişisel
verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla
yükümlüdür. Sezgi Dental, bu teknikleri uygularken Kurum’un yayınlamış olduğu “Kişisel Verilerin
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ni” dikkate almakta ve bu rehberde
yayınlanan örneklerden uygun olanını seçmektedir.

9. GÜNCELLEME VE UYUM
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sezgi Dental tarafından hazırlanan işbu
Politika 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sezgi Dental, Kanun’da yapılan değişiklikler
nedeniyle, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki gelişmeler doğrultusunda işbu Kişisel Veri Saklama
ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir
ve gerekli olan bölümler güncellenir. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan
değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.