KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AÇIK RIZA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AÇIK RIZA METNİ

 

Madde 1. Kişisel Veri(ler):

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) m.3/1(d) uyarınca kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; müşteri beyanlarına istinaden, tedarikçilerimiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Kanun gereğince akdedilen işbu Açık Rıza Metni, hasta ile akdedilmiş/akdedilecek Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması:

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun m.5/2 ve m.6/3 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan veriler yönünden açık rızam talep edilmektedir.

 

  1. Hasta, Hizmet sözleşmesinin gerçekleştirilmesi, Hasta Bilgi Formunun doldurulması ve ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, alınan nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopisinde yer alan, medeni haline ilişkin kişisel verisi ile kan grubu, din, geçmiş hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçindeki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.

 

B.   Hasta, hizmet sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde alınan kişisel verilerinin, bir sözleşme kurulmasa ve hizmet gerçekleşmese dahi; yeni yapılacak hizmetler hakkında bilgi verilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçindeki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.

 

 

 

Hasta, Kliniğimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metnini okuyup incelediğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “https://sezgidisklinigi.com/” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle;

  • Yukarı Mahalle Belediye Caddesi(Eski Cumhuriyet cad.) No: 8/B 34860 Kartal /İstanbul adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,
  • adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.
Kişisel Verilerimin Sezgi Dental tarafından işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişiler ile aktarılmasına muvafakat ederim.

Müşteri Adı Soyadı:

 

Tarih:

 

İmza: